• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Schriftelijke vragen evaluatie monetair beleid ECB

Schriftelijke vragen evaluatie monetair beleid ECB
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangekondigd het huidige monetaire beleid te gaan evalueren. De VVD vindt het cruciaal dat ook voor Nederland belangrijke (negatieve) effecten worden meegewogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gevolgen van de lage rente voor de pensioenfondsen en spaarders. De VVD vindt het verder onwenselijk dat de ECB tijdens deze evaluatie haar mandaat breder gaat interpreteren. De VVD vindt dat de ECB zich niet op klimaat moet richten, maar op het bereiken van prijsstabiliteit. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Lees meer...

VVD: Friese taal behouden en gebruik stimuleren

VVD:  Friese taal behouden en gebruik stimuleren
Tijdens het debat over de Bestuursovereenkomst Friese Taal en Cultuur (BFTK) 26 juni 2019, heeft de minister van Binnenlandse Zaken een aantal toezeggingen gedaan aan de leden van de commissie. Over deze toezeggingen is een schriftelijk overleg geweest. De VVD vindt het belangrijk dat de Friese taal, de tweede officiële rijkstaal, behouden blijft en het gebruik wordt gestimuleerd. Zowel de provincie Fryslân als het Rijk heeft hier een rol in. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft tijdens het overleg dan ook gevraagd hoe de minister van Binnenlandse Zaken haar eigen rol ziet? En hoe ze deze rol gaat invullen om mensen te enthousiasmeren, stimuleren, activeren en facilitairen met betrekking tot de Friese taal.

Lees meer...

Schriftelijk overleg: VVD wil onafhankelijk toetsing van EU-begrotingskaders

Schriftelijk overleg: VVD wil onafhankelijk toetsing van EU-begrotingskaders
De Europese Rekenkamer heeft een rapport gepubliceerd over de Europese begrotingsregels (het Stabilteits- en Groeipact). De conclusie is duidelijk; er is behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering.  De VVD is van mening dat de begrotingsregels vragen om een strikte handhaving. De begrotingsregel moeten eenvoudiger worden en minder ruimte geven voor flexibiliteit. Ook zouden begrotingsregels onafhankelijker beoordeeld moeten worden. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries gevraagd aan de minister van Financiën wat hij van het rapport van de Europese Rekenkamer vindt en wat hij gaat doen met de aanbevelingen in het rapport.

Lees meer...

VVD: geen versoepeling EU-begrotingsregels

VVD: geen versoepeling EU-begrotingsregels
De Europese begrotingsregels (het Stabiliteits- en Groei Pact) zijn bedoeld om er voor te zorgen dat landen niet weer gered hoeven door andere landen. De VVD vindt het daarom belangrijk dat de regels simpel, eenduidig en handhaafbaar zijn. Het instellen van een vrijstelling voor groene uitgaven maakt het correct toepassen van het Stabiliteits- en Groeipact alleen maar complexer en het komt feitelijk neer op een versoepeling. De VVD wil juist versimpeling van de regels, betere handhaving en een onafhankelijke toetsing. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Lees meer...

Schriftelijk overleg Jaarverslag ERK over Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad 2018

Schriftelijk overleg Jaarverslag ERK over Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad 2018
De VVD vindt het belangrijk dat banken in Europa niet meer gered worden met belastinggeld. Daarvoor zijn ook regels met elkaar afgesproken. Maar nog te vaak zien we dat landen een geitenpaadje vinden om toch met belastinggeld hun eigen banken te redden. En dat is niet de afspraak. De VVD vindt het daarom belangrijk dat in het kader van de bankenunie, het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme (GAM), voor het beheer van de afwikkeling van falende banken in de eurozone, de risico’s, verplichtingen en voorzieningen voldoende in beeld zijn en worden gemanaged. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries aan de minister van Financiën onder andere gevraagd wat de minister van het rapport van de Europese Rekenkamer en hoe en door wie er opvolging aan wordt gegeven aan de aanbevelingen?

Lees meer...

Schriftelijke vragen aanpak bestrijden steenmarter

Schriftelijke vragen aanpak bestrijden steenmarter

In het Friesch Dagblad van 27 december 2019 stond het artikel "Provincie wil steenmarter breder bestrijden". Eerder stelden de VVD Tweede Kamerleden Arne Weverling en Aukje de Vries al schriftelijke vragen over het probleem van de steenmarter. Steenmarters leveren veel overlast en schade op voor particulieren in woonwijken, maar ook voor boeren (dood bijten kippen) en natuur (leeghalen nesten weidevogels). De provincie Fryslân wil een brede aanpak van de steenmarters en hoopt op aanpassing van de landelijke regels, zodat de steenmatr meer en beter kan worden bestreden. De VVD vraagt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen.

Lees meer...


groetnis-web