• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Europees herstelfonds moet tijdelijk blijven

Europees herstelfonds moet tijdelijk blijven

De laatste tijd zijn er instanties en personen die aangeven dat de Recovery and Resilience Facility, ofwel het Europees herstelfonds, permanent zou moeten worden. De VVD is daar geen voorstander van en wil dat, zoals afgesproken, vastgehouden wordt aan het eenmalige en tijdelijke karakter van het herstelfonds. Nederland moet daarop blijven aandringen en zich blijven verzetten tegen pogingen het Europees herstelfonds permanent te maken. Landen moeten met behulp van het herstelfonds nu zelf hervormingen doorvoeren, zodat landen weer financiële buffers hebben en in een toekomstige crises alles zelf kunnen opvangen.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over baggeren Westgat en bereikbaarheid Lauwersoog

Schriftelijke vragen over baggeren Westgat en bereikbaarheid Lauwersoog

Het Westgat is de doorgang voor schepen tussen Ameland en Schiermonnikoog en dit is van groot belang voor de bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog. Eerder heeft de VVD zich hiervoor ook al ingezet. Uit een artikel van RTV Noord (d.d. 12 oktober 2020) blijkt dat het Westgat op sommige plaatsen weer ondiep dreigt te worden. Het op diepte houden van het Westgat door regulier baggeren is van belang voor de bereikbaarheid en economie van Lauwersoog en omgeving. Naar aanleiding van dit bericht, stellen VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra hier schriftelijke vragen over aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De VVD vindt dat de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens gewaarborgd moet blijven. Dit is in lijn met een eerdere motie van de VVD hierover.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over inflatiedoelstelling ECB

Schriftelijke vragen over inflatiedoelstelling ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) overweegt een hogere inflatiedoelstelling dan de huidige 2% te hanteren. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft hier een aantal schriftelijke vragen over gesteld aan de minister van Financiën. De VVD wil weten wat de risico’s en effecten van het aanpassen van de inflatiedoelstelling zouden zijn. De VVD heeft verder vragen gesteld over de procedure en besluitvorming op dit punt. En hoe dit past bij het hoofddoel (artikel 282 lid 2 VWEU) van het Europees Stelsel van Centrale Banken. Dezelfde vraag heeft de VVD over het richten op duurzaamheid, want het primaire doel van de ECB is prijsstabiliteit.

Lees meer...

VVD wil flexibele regeling kredieten voor banken behouden

VVD wil flexibele regeling kredieten voor banken behouden

Banken hebben de afgelopen tijd de ruimte gekregen van de toezichthouder EBA (Europese Bankenautoriteit) om met leningen die geen rente en aflossing genereren flexibel om te gaan. Die regeling loopt eind september 2020 af. Hierdoor konden banken bedrijven en huishoudens met een lening makkelijk ruimte geven voor uitstel van betaling van aflossing en rente. Gelet op de coronacrisis wil de VVD deze regeling nog behouden. De Europese Commissie bekijkt verder nog steeds mogelijkheden om af te zien van de unanimiteit op het gebied van belastingheffing in de EU. De VVD is hierop tegen en wil haar veto wat betreft belastingaangelegenheden behouden. Wat betreft het Europees herstelfonds, benadrukt de VVD dat het fonds uniek en eenmalig is en dat structurele hervormingen cruciaal zijn. De VVD wil dat minister Hoekstra van Financiën deze punten tijdens de Eurogroep/Ecofin van 5 en 6 oktober gaat inbrengen.

Lees meer...

Algemene Financiële Beschouwingen: de samenleving is geen keuzemenu

Algemene Financiële Beschouwingen: de samenleving is geen keuzemenu

De coronacrisis is een unieke crisis: dat vraagt om flexibiliteit, inspelen op wat nodig is en daarnaar handelen. De VVD wil investeren om de economie aan de gang te houden en groei in de toekomst te stimuleren. Niet als doel op zich, maar om banen te behouden en te realiseren en voor het inkomen van mensen in het land. Dit gebeurt door een fors steunpakket voor ondernemers en banen, door publieke investeringen naar voren te halen, door bedrijfsinvesteringen te stimuleren en door extra investeringen voor de groei te realiseren. Dit kan allemaal gedaan worden omdat in de afgelopen jaren financiële buffers zijn opgebouwd voor slechtere tijden. Dit is te danken aan verstandig financieel beleid. Desondanks, is en zal helaas de impact van de coronacrisis voelbaar zijn. De samenleving is daarbij geen keuzemenu. Het is niet of ondernemers, of de publieke sector. Beide zijn nodig hebben om sterker uit deze crisis te komen. Niet de publieke sector tegenover de private sector plaatsen: we zijn allemaal Nederland.

Lees meer...

Veto belastingen moet blijven

Veto belastingen moet blijven

EU-commissaris Paolo Gentiloni heeft in de Financial Times aangegeven dat de Europese Commissie (EC) doorgaat met haar plannen om artikel 116 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) te gebruiken om lidstaten hun veto-recht af te pakken als het gaat om belastingen. De VVD vindt dat belastingen een nationale bevoegdheid zijn en moeten blijven. De VVD wil daarom unanimiteit op het gebied van belastingheffing en dus het veto behouden. Eerder hebben de VVD -Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders daar voor de zomer al schriftelijke vragen over gesteld, maar deze zijn nog steeds niet beantwoord. Daarom hebben ze opnieuw schriftelijke vragen hierover gesteld aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Financiën.

Lees meer...


groetnis-web