Schriftelijke vragen boosterprik

Er is besloten tot het geven van een boosterprik. Eerst voor de ouderen (60+) en zorgpersoneel, daarna voor iedereen. De VVD wil daar waar mogelijk dat graag versnellen. Zeker met het oog op de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. Daarom hebben de Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD),  Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) vragen gesteld over de versnelling, maar ook over een aantal knelpunten bij de boosterprik

 Schriftelijke vragen van de leden Paternotte (D66), Kuiken (PvdA) en Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de boostervaccinatiecampagne

 

1. Kunt u aangeven hoeveel boosterprikken in de eerste week van de boostervaccinatiecampagne zijn gezet?

2. Welke mogelijkheden zijn er om de boostercampagne verder te versnellen? Welke voorbeelden uit het buitenland kunnen hiervoor gebruikt worden?

3. Deelt u de inschatting van de vragenstellers dat de eerste doelgroepen van de boosters – 80-plussers- vaak mensen zijn die bij praktische zaken hulp krijgen van familie, vrienden of hulpverleners?

4. Vindt u dat een kleinkind voor opa en oma een prikafspraak zou moeten kunnen maken? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u aangeven waarom het beleid van de GGD nu zo is dat er geen afspraken voor de doelgroep kunnen worden gemaakt door derden, waar dat in het voorjaar nog wel kon?

6. Herkent u het argument van de GGD dat dit niet kan in verband met de AVG? Zo ja, bent u bereid de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen of zij hier ook bezwaar zien?

7. Bent u bereid zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat afspraken wél weer namens iemand uit de doelgroep gemaakt kunnen worden, zodat zoveel mogelijk ouderen zo snel mogelijk de boosterprik kunnen ontvangen?

8. Zijn er momenteel bij de boosterprik, net als de campagne van vorig voorjaar, wederom problemen met het toestemming geven voor vaccinatie door (niet-toerekeningsvatbare) bewoners van verpleeghuizen en andere woonvormen? Zo ja, waarom worden niet automatisch dezelfde toestemmingen voor deze eerste twee vaccinaties ook gebruikt voor de boostervaccinatie? Zo nee, waar baseert u dat op?

9. Gaat vanaf nu elk nieuw leeftijdscohort worden opengesteld voor gehele geboortejaren, ongeacht of zij reeds een brief hebben gehad? Zo ja, wanneer gaat dit van start? Zo nee, waarom niet?

10. Kunt u aangeven of er criteria bestaan voor de toelaatbaarheid van prikken voor de ‘partner’, anders dan dat deze 60+ moet zijn? Kan dit een willekeurig persoon zijn in de leeftijdscategorie of alleen een levenspartner? Bent u bereid hierover helder te communiceren?

11. Waar en wanneer moeten mensen zich melden die nog niet in de groep ‘immuungecompromitteerden’ zaten, maar wel eerder een prioriteitsgroep waren voor vaccinatie op basis van hun medische conditie (de zogenoemde griepprikgroep)? Zijn huisartsen op de hoogte van de kaders waarbinnen zij boosters mogen aanbevelen?

12. Hoe kijkt u aan tegen vrije inloop voor boosterprikken voor de gehele bevolking, zoals Oostenrijk momenteel al hanteert? Bent u bereid om te bekijken of Nederland via een dergelijk model boostervaccinatie kan versnellen en zo kan voorkomen dat Nederland achterop loopt in Europa? Zo ja, vanaf wanneer is dit mogelijk? Zo nee, waarom niet?

13. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor vrijdag 16 november?