Gastcollege NHL, Palestijnse rekenkamer en Oerol

Van start in Leeuwarden zelf, een gastcollege aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) over financieel toezicht. Het was een gastcollege voor accountancy en bedrijfseconomie studenten. Leuk om te doen! Aansluitend snel naar Den Haag voor een rondetafelgesprek over accountancy dat de PvdA had georganiseerd. Goed om uit de praktijk van de accountants, wetenschap en toezicht te horen hoe er tegen de ontwikkelingen in de accountancy wordt aangekeken. 's Avonds naar een Politiek Café georganiseerd door collega Pieter Duisenburg over corporate governance. Een duur woord voor goed bestuur. Mijntje Lückerath (hoogleraar corporate governance aan de business universiteit Nyenrode) hield een inleiding. Boeiend onderwerp dat in alle sectoren weer terug komt, zoals banken, accountancy, onderwijs, corporaties. En erg in de belangstelling staat na debacles bij Vestia (corporatie) en Amarantis (onderwijs).

Het was weer de gebruikelijke indeling van een dinsdag in de Tweede Kamer. Tussendoor mijn collega Karin Straus nog bijgesproken over de decentralisatie van de kerndoelen Fries in het onderwijs. Binnenkort wordt deze wet behandeld, en vanuit het Steatekomitee Frysk was ik in het verleden ook bij betrokken bij de lobby vanuit Provinciale Staten van Fryslân.

Op woensdag een bijzonder begin van de dag, de commissie Rijksuitgaven ontvangt een delegatie van de Palestijnse Rekenkamer. Aansluitend gesprekken met de Nederlandse Vereniging Banken (o.a. over eed, tuchtrecht, zorgplicht) en het Nederlands Instituut Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf (over examens in de financiële sector). Eind van de middag is het symposium van het Verbond van Verzekeraars in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Samen met enkele VVD-collega's donderdagochtend eerste in gesprek met mensen uit de vastgoedbranche in Groningen, over onder meer kredietverlening, banken en faillissementsrecht. 's Middags samen met collega Betty de Boer een gesprek met de NS directie over de Fyra, en voor mij dan vooral de gevolgen van dit dossier voor de staatsdeelneming NS. De dag wordt afgerond met het afscheid van de lobbyist Henk Postma in Nieuwspoort. Henk Postma was meer dan 11 jaar lang de lobbyist (handelsreiziger in standpunten) voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Op vrijdag is de opening van het Oerol Festival op Terschelling. Na veel gehaast door het verkeer, de drukte in Harlingen en de volle parkeerterreinen, toch nog op tijd de watertaxi gehaald voor de opening van het Oerol Festival. Erg leuk om mee te maken, en goed om weer zoveel bekenden te treffen en bij te praten. Ook nog even langs geweest bij Ally Wiegman van de VVD Terschelling in Baaiduinen, om daarna de nachtboot terug naar Harlingen te nemen om 1 uur 's nachts.

Verzekeringen, krimp, witwassen en Terschelling

Eindelijk zomer, heerlijk! Dus aan het begin van de week mijzelf voorgenomen dat ik ook nog wat zonnestralen wil meepikken. Dinsdag was een dag met de vaste overleggen. Woensdag had ik n Bussum een rondetafelgesprek voor het blad Verzekerd! van het Verbond van Verzekeraars met de directeur van Generali (Freek Wansink) en klant (Aimy Scholten). Een leuk gesprek over verzekeraars en klanten. Hoe wordt er tegen verzekeraars aangekeken? Wat merkt men van vernieuwing? Wat moet beter en hoe dan? Vanuit Bussum snel terug naar Den Haag, want er zijn ook stemmingen op woensdag. En omdat het zulk heerlijk weer is, de dag afgesloten in Scheveningen, even genieten van de zon.

Donderdag begint met een krimpontbijt van de krimpregio’s in Limburg, Zeeland en Groningen en anticipeerregio’s (o.a. Noord-Oost Friesland). Mooi dat er veel VVD-collega’s aanwezig zijn. Boeiende discussie over alle problemen van een krimpregio, bijvoorbeeld scholen en woningbouw, maar ook problemen met mededinging bij samenwerking van zorginstellingen. Wat mij betreft draait het om het zoeken van creatieve oplossingen, en als er regelgeving is die knelt kijken of daar iets aan gedaan kan worden.

Na een gesprek met het Verbond van Verzekeraars over het flankerend beleid bij de beleggingsverzekeringen (ofwel woekerpolissen), een gesprek met Judith Sargentini over de 4e anti-witwasrichtlijn. Judith Sargentini is lid van het Europees Parlement voor Groenlinks en rapporteur op dit dossier. Goed om zo direct en in een vroeg stadium al te kunnen meepraten over Europese regelgeving. Belangrijke punten voor de VVD zijn de reikwijdte van de richtlijn (deze gaat verder dan de aanbevelingen van de Financial Transaction Action Taskforce), de regeldruk en de administratieve lasten als gevolg van deze richtlijn en de privacy. De bijeenkomst moest echter maar liefst 2x onderbroken worden voor stemmingen, onder andere een hoofdelijke stemming over de vergaderprocedure voor het debat over de gevangenissen. Niet leuk voor de externen die je op bezoek hebt.

Omdat het onzeker was hoe het debat over de gevangenissen zou verlopen, bleef het risico dat er weer gestemd moest worden. Daarom donderdag pas weer laat in Leeuwarden, maar volgende dag toch vroeg op voor de boot naar Terschelling. Een volle dag met gesprekken op het eiland over economie, RO (o.a. langdurig proces van vaststellen van bestemmingsplan, waardoor ondernemers op slot zitten), natuur (o.a. stikstofdepositie en werking van cumulatie-effecten) en wonen. VVD-college Barbara Visser met de portefeuille wonen was mee voor een gesprek met woningcorporatie De Veste op Terschelling en ’s avonds een bijeenkomst met de huurdersvereniging. De huurders maken zich zorgen over de gevolgen van het kabinetsbeleid op de woningmarkt. Met een duidelijk uitleg van Barbara Visser kreeg men een reëel beeld. Vooral de specifieke woonmarkt op een Waddeneiland, kwam aan de orde. De woningprijzen zijn hoog (en ook de gemiddelde WOZ-waarde), de mogelijkheden voor nieuwbouw (zeer) beperkt, en dus weinig mogelijkheden voor de middengroepen. De corporatie probeert in het gat te springen.

Staatsdeelnemingen, taalwet en betalingsverkeer

Eindelijk weer eens een beetje mooi weer op maandag. Ditmaal een werkbezoek aan Groningen met de collega´s Remco Dijkstra en Betty de Boer. De ontvangst is in het voetbalstadion van de voormalige voetbalclub Veendam, hier onder andere een presentatie van het bedrijf IMS intermodal solutions. Verder aandacht voor de verbindingen met Duitsland. Het belang van de oostboog wordt onderstreept. Daarna een bezoek aan het Bezoek aan het bedrijf Nedmag in Veendam, dat magnesiumzouten wint in de omgeving van Veendam.

Naast de vaste onderdelen fractievergadering, mondeling vragenuurtje, regeling van werkzaamheden en stemmingen, op dinsdag maar liefst de aanbieding van 2 petities. Eerst de financieel adviseurs die aandacht vragen voor de extreme eisen voor de permanente educatie die 1 januari 2014 ingaat, met name het vervallen van de diploma´s na korte tijd zorgt voor veel onzekerheid. Daarna bieden een aantal kinderen uit Fryslân 2.200 handtekeningen aan voor het behoud van de provincie Fryslân. Leuk dat de kinderen al zo jong bezig zijn met dit soort zaken en zo´n initiatief nemen.

Woensdag is een volle dag met een lunchbijeenkomst met de ABN-AMRO over het klantbelang centraal en de zorgplicht. Dit keer samen met coalitiegenoot PvdA. Goed om te kijken naar de balans eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht met het oog op de wettelijke verankering van de zorgplicht die eraan zit te komen in de Financiële wijzigingswetten 2014.

's Middags een algemeen overleg staatsdeelnemingen. In de zomer presenteert minister Dijsselbloem een nieuw staatsdeelnemingenbeleid, dus een mooie gelegenheid om aan te geven wat de VVD in de toekomst belangrijk vindt. De insteek moet zijn dat je alleen een staatsdeelneming hebt als het publieke belang niet op een goede manier goed, bijvoorbeeld via wet- en regelgeving, geregeld kan worden. Daarnaast stond ook de voorgenomen verkoop van de aandelen van Urenco op de agenda. Daarover waren, ook van de kant van de VVD, nog veel vragen. Hoe borg je zaken als non-proliferatie, veiligheid en leveringszekerheid? Ook de kruissubsidiëring NS – Qbuzz kwam weer aan de orde. De VVD vindt dat er nog onvoldoende zicht is op de mogelijke kruissubsidiëring van NS en haar dochterondernemingen. De VVD is daarom blij dat de minister een onafhankelijk, extern onderzoek heeft toegezegd.

's Avonds de bespreking van de Wet gebruik Fries taal met op de tribune een bus Friezen (o.a. het Steatekomitee Frysk van Provinciale Staten, maar ook gedeputeerde, ambtenaren, Omrop Fryslân. En in de plenaire zaal vooral "Friezen"aan het woord: Gert-Jan Segers (Christenunie), Sander de Rouwe (CDA), Lutz Jacobi (PvdA), Magda Berndsen (D66) en ikzelf. Daarnaast nog Ronald van Raak (SP). Van tevoren hadden meerdere partijen aangegeven dat men wat wilde doen voor Omrop Fryslân. Uiteindelijk werd dat (nog) niet waar gemaakt, want alle moties daarover werden aangehouden. Al met al een leuk debat, en toch wel een historisch moment. De VVD was positief over de Wet gebruik Friese taal.

Begin april was er veel onrust over het betalingsverkeer, eerst met een grote storing bij de ING (foute weergave van af- en bijschrijvingen op rekeningen) en daarna Ddos aanvallen op banken, waarbij ook ING weer in de problemen kwam. Met deze rondetafelgesprekken op donderdag wil de Tweede Kamer beter zicht krijgen op de wijze waarop de veiligheid en beschikbaarheid van digitaal geld is geborgd en of toezicht en wet- en regelgeving voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast hoopt de commissie informatie te krijgen over de precieze oorzaken van de recente storingen in het betalingsverkeer en over de manier waarop de informatievoorziening bij storingen verbeterd kan worden. Het was een lang rondetafelgesprek, dat duurde van 13.30 tot 18.30 uur met 4 blokken: 1. Belanghebbenden (consumenten/ondernemers) 2. ICT 3. Banken 4. Toezichthouders (DNB en AFM). Al met al veel informatie op gedaan voor het algemeen overleg over het betalingsverkeer. Oplossingen lijken soms eenvoudig, maar blijken in de praktijk toch wat ingewikkelder (bijvoorbeeld het Belgische model Tina). In ieder geval ook blij met de open opstelling van met name de ING en ABN/AMRO over wat er mis ging en wat anders moet.

Thialf, rijksuitgaven en VVD-congres

Deze week ben ik heel veel aangesproken op Thialf, bijna bij elk gesprek kwam het wel aan de orde. Hoe kan dit nou?, is de meest gestelde vraag. Duidelijk is dat het leeft, veel mensen hebben een goed gevoel bij Thialf. Als Fries ben ik natuurlijk voor Thialf als ijstempel. Maar, eerlijk is eerlijk, de Tweede Kamer gaat er niet over.

Na een normale dinsdag met een weer leuke partijcommissie Financiën, is de woensdag wel heel divers. Eerst foto's maken voor het blad Bank Wereld van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarna een gesprek met de Schiphol Group, één van de staatsdeelnemingen, en een zeer boeiend bedrijf met kennis van luchthavens die overal ingezet wordt. Dan door naar een petitie aanbieding door de werknemers van Prins Dokkum, voorafgaand aan een algemeen overleg, waar het onderwerp ook op de agenda staat. Aansluitend komt de burgemeester van Haaksbergen langs, om een pleidooi te houden voor het Nedersaksisch. Dit punt komt vast aan de orde bij de taalwet, die binnenkort wordt behandeld. BNR wil daarna nog een reactie op het bericht dat banken de kredietvoorwaarden voor het MKB aanscherpen. Het MKB is te afhankelijk van de
banken voor financiering, er moet ook gekeken worden naar alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en kredietunies.

Donderdag de hele ochtend een brainstorm bijeenkomst met een commissie die wat minder bekend is en minder in de schijnwerpers staat, de commissie voor de rijksuitgaven. De commissie voor de Rijksuitgaven houdt zich bezig met de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van collectieve middelen. Wanneer het gaat om de verbetering van de begroting of verantwoording, dan komt de commissie voor de Rijksuitgaven in beeld. Bij wijzigingen van de regelgeving over de financiële controle van de overheidsuitgaven, zoals vastgelegd in de Comptabiliteitswet, overlegt de commissie met de minister van Financiën. Verder is de commissie voor de Rijksuitgaven belast met het behandelen van de rapporten van de Algemene Rekenkamer, jaarlijks zijn dit ongeveer 25 rapporten over het functioneren en presteren van de rijksoverheid op de diverse beleidsterreinen. De brainstorm was gericht op het nog beter kunnen oppakken van de rol van de commissie rijksuitgaven.

's Middags komen Bearn Bilker (burgemeester Kollumerland ca) en Tjeerd van der Zwan (burgemeester Heerenveen en voorzitter VFG) langs. Het doel van het gesprek is de taalwet, maar natuurlijk wordt er ook gesproken over Thialf. Het eind van de middag nog een gesprek samen met PvdA-collega Henk Nijboer met jonge, talentvolle mensen van de verzekeraars in Nederland. Erg leuk om zo in discussie te gaan over de verzekeringsbranche. Na de bijna wekelijkse motie van wantrouwen, ditmaal voor minister Schippers voor de zorgfraude, die het (wederom) niet haalt, kan iedereen weer naar huis.

Op vrijdag begint de dag in de regio met het Noordelijk overleg met VNO-NCW-MKB en daarna nog met Groningse raadsleden, om vervolgens weer richting Randstad te gaan. 's Middag is het congres van de VVD bestuurdersvereniging en op vrijdagavond en zaterdag het VVD congres. Ontzettend leuk om alle bekenden weer te zien. Ook hier vaak aangesproken over Thialf. Op zaterdag staat het onderwerp integriteit op de agenda, een belangrijk onderwerp. Het bestuur presenteert een set maatregelen, die worden aangenomen door het congres.

Van Brussel en gehaktdag naar Terschelling

Op maandag vroeg vertrekken naar Brussel om met de bus zo de file in te rijden. Daardoor iets te laat voor het bezoek aan de Europese Commissie. Een vol programma met eerst een discussie over economie en financiën, en aansluitend een gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie: Barosso. ’s Middags in het Europees Parlement een discussie met EU-ambassadeurs (wat zijn de ontwikkelingen in hun land en hoe kijken zij aan tegen Nederland) en een gesprek met Guy Verhofstadt (voorzitter van de liberale ALDE-fractie). De dag werd afgesloten op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Goed om kennis te maken met degene die bij de PV over het financieel beleid gaat, afgesproken om later in het jaar nog een keer een dag Brussel te doen om meer specifiek op mijn portefeuille toezicht financiële markten in te zoomen. Na een lange dag om 11 uur terug in Den Haag.

Dinsdag is een dag met vaste momenten: fractie, vragenuurtje, regeling van werkzaamheden en stemmen. Maar deze dinsdag wordt afgesloten met een stevig debat over de toeslagenfraude met staatssecretaris Frans Weekers. 7 oppositiepartijen dienen een motie van wantrouwen in, dus rond 02.00 uur wordt het stemmen. Weekers houdt vertrouwen van de meerderheid (VVD, PvdA, Christenunie en SGP). Duidelijk is dat het toeslagenbeleid fraudegevoelig is, mede door de Tweede Kamer zelf, want van de Tweede Kamer moest uitgegaan worden van vertrouwen en dus achteraf pas getoetst worden. Tijd om daar zeer kritisch naar te kijken.

Op woensdag doe ik de behandeling van de novelle voor de implementatie van de AIFM – richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive). In 2012 is er door de Tweede Kamer unaniem een amendement van de VVD aangenomen. Het amendement zorgt dat beheerders van beleggingsfondsen, als ze uitsluitend voor pensioenfondsen werken, uitgesloten zijn van de richtlijn. De VVD is van mening dat Nederland over de Nederlandse pensioenfondsen gaat, en dat Europa hier niet over zou moeten gaan. De minister wil dat terug draaien op basis van een ambtelijk mailtje. De VVD is nog niet overtuigd.

Op diezelfde woensdag worden ook de Verantwoordingsstukken 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer door de minister van Financiën en de rapporten van de Algemene Rekenkamer daarover door Saskia Stuiveling. Belangrijk om te kijken of wat de regering van plan was ook daadwerkelijk is uitgevoerd en bereikt. Vandaar de naam: woensdag gehaktdag.

’s Avonds nog een leuk werkbezoek: Holland Casino in Scheveningen. Holland Casino is één van de staatsdeelnemingen en in het regeerakkoord staat dat Holland Casino onder voorwaarden wordt verkocht. Dus voldoende gesprekstof.

Het echte verantwoordingsdebat is op donderdag, een lange dag vergaderen over de verantwoordingsstukken. Het begint om 10.15 uur en duurt tot begin van de avond. De VVD kiest er bewust voor om de fractievoorzitter dit debat te laten doen, om aan te geven dat de VVD het belangrijk vindt. De Tweede Kamer is er niet alleen voor de nieuwe plannen, maar heeft ook de taak de regering te controleren en te kijken of ze hun werk goed hebben gedaan. Halbe Zijlstra kiest er terecht voor om de bolle verzorgingsstaat ter discussie te stellen: “alles wat overheid meer doet dan strikt noodzakelijk, is in feite motie van wantrouwen aan samenleving”.

Zodra je op de boot naar een Waddeneiland stapt heb je het gevoel dat je lekker weg bent, ook al is het voor je werk als Tweede Kamerlid. Op vrijdag heb ik een aantal afspraken staan op Terschelling. Samen met de VVD Terschelling eerst langs bij wethouder Teun de Jong om te praten over de “veerbotenoorlog” tussen Doeksen en EVT. Samen met VVD-collega Betty de Boer heb ik de week ervoor al vragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld over de gevolgen voor de reiziger, de dienstregeling, de dienstverlening en over de snelheid, of beter gezegd de traagheid, van het proces. Daarna een bezoek aan zorgcentrum De Stilen, wet- en regelgeving werkt op de eilanden vaak anders uit. Hier in ieder geval een pleidooi voor het snel doorvoeren van scheiden en zorg. Na de lunch op het strand bij De Branding (Midsland) door naar Lies, waar ik de officiële opening van het wandelknooppunt doe. Erg leuk! Het is belangrijk dat mensen van de natuur kunnen genieten, en het dus niet een gebied wordt met een hek erom heen. Er moeten activiteiten mogelijk blijven. En dit wandelnetwerk speelt in op de trend van (lange afstand) wandelen.