ALV VVD Noord, vermogensrendementsheffing en mini-congres VVD Fryslân

Deze week van start bij de Algemene Leden Vergadering van de VVD Regio Noord met veel belangstelling, want het ging over het concept-verkiezingsprogramma van de VVD voor de komende verkiezingen.

Op donderdag het algemeen overleg over de vermogensrendementsheffing ofwel box 3. Een onderwerp waar altijd heel veel mails en reacties uit het land op komen. De discussie ging nu vooral over het toekomstige systeem voor de vermogensrendementsheffing. De vermogensrendements-heffing wordt als zeer onrechtvaardig en oneerlijk ervaren. Dit komt door het fictieve rendement, en de hoogte daarvan. De huidige spaarrente is immers veel lager. Dat is ook de reden dat de VVD zo snel mogelijk een vervolgstap wil zetten naar een beter en rechtvaardiger systeem. De VVD wil daarom dat wordt onderzocht hoe een nieuwe variant sneller kan worden ingevoerd, ook bijvoorbeeld in delen, zoals het spaargeld op basis van werkelijk rendement. De VVD wil ook dat gekeken wordt naar de gevolgen voor de investeringen in en financiering van bedrijven van de verschillende varianten. De VVD wil een lagere vermogensrendementsheffing, en dus hoeft de aanpassing niet budgettair neutraal te zijn. De VVD wil sowieso geen progressiviteit in het tarief.

De rest van de week vooral druk met het Belastingplan 2017 waar op 31 oktober het eerste debat over is, met onder andere een gesprek met de Nederlandse brouwers en een technische briefing over het afschaffen van de fiscale aftrek voor onderhoud rijksmonumenten en de scholingsaftrek. Verder ook nog het thematisch VVD netwerk Financiën en een debat over KLM samen met de luchtvaartwoordvoerder.

De week afsluiten met een bijdrage aan het mini-congres van de VVD Fryslân in het Karmelklooster in Marum over de (permanente) campagne van de VVD. Op zondag ik te gast bij Omop Fryslân Radio als panellid bij het programma Nijsfoarum van Buro De Vries. Andere gasten waren Ultsje Hosper (voorzitter FNP) en Margreet Hiemstra (journalist). Onderwerpen waren: voltooid leven, natuur en klimaat, Zwarte Piet en het koningshuis.

 

Belastingplan, Europese Rekenkamer en vertrekregeling Belastingdienst

De afgelopen periode heb ik natuurlijk veel tijd gestoken in het Belastingplan 2017. De behandeling daarvan is eind oktober/november. Maar daaraan voorafgaand niet alleen veel gesprekken met betrokken partijen bij de verschillende voorstellen. Maar voor de behandeling kan de Tweede Kamer over de verschillende wetten vragen stellen aan de staatssecretaris over de voorstellen. De deadline daarvoor was deze week. De VVD heeft daar natuurlijk gebruik van gemaakt. Er is in de media en bij betrokken partijen discussie over verschillende voorstellen. Zoals over de Bedrijfsopvolgingsregeling die wordt aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Maar vooral het voorstel om de fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten te schrappen zorgt voor commotie. De Tweede Kamer wordt door betrokken partijen, maar ook heel veel individuele eigenaren van rijksmonumenten. Minister Bussemaker wil de fiscale regeling vervangen door een subsidieregeling, maar bezuinigt tegelijkertijd ook een bedrag van 25 miljoen euro op de regeling.

 

Eigenlijk de hele week is er aandacht voor de vertrekregeling. Dinsdag stuurt de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat de Belastingdienst onder curatele wordt gesteld. Een drastische maatregel. Op donderdag is er een debat met de staatssecretaris dat behoorlijk Duidelijk is dat er in het proces met de vertrekregeling bij de Belastingdienst helaas heel veel is misgegaan. Met een overschrijding van maar liefst 70 miljoen euro tot gevolg. Dat is des te wranger, omdat je er zeker bij de Belastingdienst van moet kunnen uitgaan dat ze zorgvuldig met belastinggeld omspringen. Er had een gerichtere en beperktere regeling afgesproken moeten worden. De Belastingdienst lijkt zich te gedragen als een soort eigen koninkrijkje, dat kan en mag natuurlijk niet. Dat de staatssecretaris een fors pakket aan maatregelen neemt , is niet meer dan terecht

 

In al dat geweld lijkt het rapport van de Europese Rekenkamer over de EU-uitgaven wat onder te sneeuwen in de media. Voor de 22e keer op een rij wordt er geen goedkeurende verklaring afgegeven. Dat is natuurlijk zeer teleurstellend. Al meer dan 20 jaar wordt er te veel geld van de Nederlandse belastingbetaler uitgegeven in strijd met de eigen Europese regels.

 

Belastingplan, FATCA, toezichtkosten en De Vries Makkum

 Binnenkort wordt het Belastingplan 2017 behandeld in de Tweede Kamer. Dat vraagt de nodige voorbereiding. En ook veel gesprekken met enkele betrokken partijen, zoals met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, StartupDelta en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Maar ook de Partijcommissie Belastingen. Over het Belastingplan binnenkort natuurlijk meer.

In de Tweede Kamer vinden niet alleen debatten of algemeen overleg over onderwerpen plaats, maar soms ook schriftelijk overleg. Deze week waren er 2 belangrijke, namelijk die over FATCA en over toezichtkosten voor de financiële sector.

Nederlanders die officieel Amerikaans staatsburger zijn worden onnodig geraakt door FATCA en de Amerikaanse fiscale wet- en regelgeving. Daar moet snel een oplossing voor komen. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in de Verenigde Staten geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe. De VVD vindt het teleurstellend dat er tot op heden nog geen oplossing is. Daarom heeft de VVD een groot aantal vragen aan de staatssecretaris.

Toezicht is belangrijk voor de financiële sector, dat is gebleken in de financiële crisis in de afgelopen jaren. De toezichtkosten zijn in de afgelopen jaren dan ook fors gestegen. Goed toezicht wil echter niet zeggen dat er altijd maar meer kosten gemaakt moeten worden. Het kan ook gaan om beter en gerichter toezicht. De VVD is daarom blij dat de minister voor de periode 2017 - 2020 een taakstelling gaat opleggen aan DNB en AFM oplopend tot 7% in 2020 na jarenlange forse stijging van de toezichtkosten. Maar toch heeft de VVD hierover ook nog een groot aantal vragen, omdat de kosten toch blijven doorstijgen.

Op vrijdagochtend wordt het concept VVD Verkiezingsprogramma 2017 – 2021 gepresenteerd door de partij. Een goed en duidelijk VVD-programma wat mij betreft. Nu zijn de leden van de VVD aan zet.  Voor mij niet zo heel veel tijd om het programma te duiken, want er staat een werkbezoek aan scheepsbouwer De Vries Makkum op de agenda. Een mooi bedrijf dat actief bezig is met bijvoorbeeld bedrijfsopleidingen. Tijdens het bezoek kwam juist een schip binnen voor een “refit”. Tijdens het werkbezoek natuurlijk ook gesproken over de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand.

Ook zaterdag weer vroeg op pad voor de opening van het politieke jaar in Assen van de VVD Bestuurdersverenigingen Drenthe, Fryslân en Groningen met VVD-minister Stef Blok, daarna snel naar Bakkie doen?! in Assen en terug naar Leeuwarden voor een bijeenkomst met een aantal lokale netwerken ui het Noordelijk deel van Fryslân.

Comptabiliteitswet, MKB rentederivaten en VVD-dag Miljoenennota

De Comptabiliteitswet gaat over een belangrijk recht van de Staten Generaal, namelijk het budgetrecht. Het goede beheer, de controle en de verantwoording is belangrijk voor de VVD. Voor elke geïnde euro belastinggeld is uiteindelijk door elke Nederlander hard gewerkt. Het gaat om de modernisering van de comptabiliteitswet. Modernisering is goed, maar de goede zaken uit de oude wet moet je behouden. En we moeten niet proberen om alle problemen, die we zien, op te lossen met de Comptabiliteitwet, want daar is het niet altijd het meest geschikte instrument voor. Goed beheer vraagt namelijk vooral ook inzet van de leden van de Tweede Kamer als het gaat om haar controlerende taak. Deze week was er een Wetgevingsoverleg over de Comptabiliteitswet en een plenaire afronding, waarbij ik een aantal amendementen heb ingediend van de VVD.

Er is enige tijd geleden een uniform herstelkader gepresenteerd voor het oplossen van de problemen van MKB’ers met rentederivaten. Uiteindelijk hebben de Rabobank en Deutsche Bank zich net als de resterende banken daarbij aangesloten. In de Tweede Kamer werd daarover een rondetafelgesprek georganiseerd. De VVD vindt het belangrijk dat ondernemers snel zekerheid en duidelijkheid krijgen. Dus daar heb ik dan ook op aangedrongen bij de banken en de Autoriteit Financiële Markten. Op verzoek van onder meer de VVD krijgen ondernemers in de problemen zitten prioriteit.

Binnenkort wordt het Belastingplan 2017 besproken in de Tweede Kamer, daarom was er een besloten technische briefing Belastingplan 2017. En soms kan je ook behoorlijk tegengestelde belangen en meningen aan je vergadertafel op je werkkamer langs krijgen, zoals de mening van de FNV en Bond voor Belastingbetalers over belastingen. Op donderdagavond nog aanwezig bij het debat over de Wet DBA en de toetsing van ZZP-contracten. Deze week ook verschillende VVD-activiteiten, allereerst een bijeenkomst van het thematisch netwerk Financiën waar afscheid werd genomen van de oude voorzitter en de nieuwe voorzitter aan de slag. En op zaterdag nog de landelijke VVD-dag over de Miljoenennota, met natuurlijk bij een VVD-bijeenkomst altijd veel vragen over belastingen. Zaterdag waren Mark Rutte en Halbe Zijlstra ook bij de VVD-dag. Zaterdag rond 12.00 uur werd duidelijk dat er geen tegenkandidaten waren voor Mark Rutte als kandidaat-lijsttrekker en daarmee is hij nu officieel de VVD-lijsttrekker.

Prinsjesdag: hoedje, glazen koets, troonrede, miljoenennota en meer

De week van de derde dinsdag in september is een week van tradities. De hoedjes natuurlijk. De gouden koets, alhoewel die dit jaar en de komende jaren wordt vervangen door de glazen koets. De troonrede. Het aanbieden van het koffertje met de Miljoenennota. De algemene politieke beschouwingen. En inmiddels ook wel het Noordelijk Prinsjesdagontbijt, de Prinsjesdagborrel van VNO/NCW en de Prinsjesdagborrel van de VVD.

Arno Brok , burgemeester van Dordrecht, was dit jaar met mij mee naar de Ridderzaal. Ik ken Arno al van voor 2002 toen ik als nieuwbakken raadslid in de gemeenteraad van Leeuwarden kwam en Arno daar wethouder was. En daarna hebben we altijd contact gehouden. Mijn hoedje was dit jaar wederom van Herma de Jong, die zelf dit jaar ook aanwezig was in de Ridderzaal, en mijn outfit werd gecomplementeerd met een “pompeblêd”-tasje van Moniek Miedema.

Het was een redelijk positieve Miljoenennota dit jaar. Het gaat gelukkig beter in Nederland. 17 miljoen Nederlanders hebben daaraan allemaal hun steentje bijgedragen. Gelukkig merken ook steeds meer mensen dat het beter gaat: minder huizen onder water, 120.000 mensen die het afgelopen jaar weer een baan vonden, ondernemers die weer investeren en consumenten die weer geld uit durven geven. Het is nu zaak dat iedereen het herstel gaat voelen. Dat iedereen merkt dat het beter gaat.

Voor het verbeteren van de koopkracht van huishouders wordt in de Miljoenennota zo’n € 1,1 miljard uitgegeven. Een fors deel hiervan gaat naar de verbetering van de koopkracht van ouderen. Ook is er een tegemoetkoming voor eenverdieners met een chronisch zieke partner en de geplande bezuinigingen op de langdurige zorg worden geschrapt.

Er komt extra geld voor Veiligheid en Justitie € 450 miljoen, waarvan ruim € 200 miljoen naar de Nationale Politie gaat, en daarnaast komt er € 300 miljoen beschikbaar voor Defensie. De VVD vindt investeren in veiligheid belangrijk, zeker in de huidige tijd. Dat is een kerntaak van de overheid. Maar je kijkt dan toch ook altijd een beetje naar Leeuwarden en Fryslân. Want Leeuwarden heeft hier als stad met een gerechtshof, een rechtbank en een vliegbasis natuurlijk ook direct mee te maken.

Goed nieuws voor de cultuursector! Het Fonds Podiumkunsten heeft tien miljoen extra budget gekregen. Dit bedrag wordt vooral geïnvesteerd in talentontwikkeling, festivals en cultuuronderwijs. Daarbij is ook gekeken naar meer regionale spreiding. Concreet zorgt dit ervoor dat festivals zoals Welcome to The Village (Leeuwarden) en Into The Great Wide Open *(Vlieland) financiële steun kunnen krijgen.

Ook voor ondernemers bracht de Miljoenennota een positief bericht. Waar MKB’ers voorheen tot 200.000 euro 20% belasting betaalden, wordt dit straks geleidelijk verhoogd naar 350.000 euro. Het is een eerste stapje op weg naar een meer concurrerend Vpb-tarief. Hierdoor gaan meer bedrijven straks minder belasting betalen. Dat is goed voor het MKB.