Zonder krediet staat de economie stil

Het grootste onderwerp deze week was de kredietmarkt. Sinds begin 2012 krimpt de reële zakelijke kredietverlening. De VVD maakt zich grote zorgen over de kredietverlening in de toekomst. Daarom heeft de VVD het initiatief genomen voor een rondetafelgesprek (dat eerder plaats vond) en een Algemeen Overleg, dat dus woensdag plaats vond. Want zonder krediet staat de economie stil! Het is duidelijk dat de kredietverlening piept en kraakt. De mogelijkheid is zeer reëel dat de  kredietverlening de economische groei en het herstel op de woningmarkt gaat beperken. Dat mag niet gebeuren! Er kwamen heel veel voorstellen voorbij om de kredietverlening op peil te kunnen houden. Het Kabinet heeft op verzoek van de VVD toegezegd om te komen met een aantal scenario's voor de toekomst van de kredietverlening in Nederland. Banken moeten ook meer kijken naar de ondernemer achter het plan, en niet alleen werken met afvinklijstjes. Er is daarnaast gesproken over alternatieve financieringsvormen voor het MKB, zoals crowdfunding en kredietunies, en over de concurrentie in het Nederlandse bankenlandschap. Ik ben blij dat Minister Dijsselbloem uiteindelijk ook heeft toegezegd het gesprek aan te gaan met de Deutsche Bank over de problemen die er zijn voor MKB-ers en agrarische ondernemers. Veel ondernemers komen door de nieuwe strategie van de Deutsche Bank in de problemen, terwijl ze zelf destijds niet eens hebben gekozen voor die bank. Ook kredietverlening in de vorm van hypotheken staat onder druk. De VVD heeft met name ook aandacht gevraagd voor de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarbij. Vanuit de financiële sector krijgt de VVD signalen dat AFM de regelgeving wel heel erg stringent interpreteert. Banken mogen meer als het gaat om maatwerk dan ze op dit moment doen. Maar de banken zijn bang om op de vingers getikt te worden en gaan daardoor aan de veilige kant zitten. Banken moeten meer maatwerk kunnen leveren. Minister Dijsselbloem heeft ook toegezegd om in gesprek te gaan met de AFM over deze problematiek.

Deze week verder overleg met de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. Deze beroepsgroep staat ook voor een cultuuromslag na alle schandalen zoals bijvoorbeeld bij Vestia en Amarantis, maar in het verleden ook al Enron en Ahold. Accountants moeten vaker de rug recht houden. Meer transparant en inzichtelijk informatie verstrekken, maar ook beter kijken voor wie ze werken en rapporteren. Deze week ook vrijwel alle avonden op pad, maandagavond een zeer geslaagd etentje met de woordvoerders financiën en Europa van de coalitie, dinsdagavond de VVD-partijcommissie Financiën en woensdagavond het Achterhoeks Lentediner. En deze week ook een aantal kennismakingsgesprekken met Aegon en ASR (op dit moment nog 100% eigendom van de Nederlandse Staat) en gesprek met woekerpolis.nl over de problematiek van woekerpolissen.

Op donderdag een bijzondere bijeenkomst. Overleg van de Tweede Kamer met de Raad van Europa over minderheden. Friezen zijn aangemerkt als officiële minderheid in Nederland door Europa. En de Raad van Europa kijkt regelmatig hoe Nederland daarmee omgaat. Onderwerpen die daarbij de revue passeren gaan vooral over de Fries taal. Dan gaat het om de nieuwe taalwet die in de maak is, de decentralisatie van het vaststellen van de onderwijsdoelen voor de Friese taal van het Rijk naar de provincie, de gevolgen voor de Friese taal van de schaalvergroting bij justitie en politie en van de gemeentelijke herindelingen, maar ook de consequenties voor Omrop Fryslân door het gewijzigde mediabeleid voor de regionale omroepen. Vooral boeiend om daarover in gesprek te gaan met een Fin (Lap), Rus, Moldavische en Belgische.

De week werd afgesloten met een werkbezoek van de VVD-fractie aan het Havenbedrijf Rotterdam met een toelichting op de indrukwekkende positie van de haven van Rotterdam in de wereld en een rondvaart naar de 1e en 2e Maasvlakte. De Nederlandse Staat heeft ook aandelen (bijna 1/3 deel) in het Havenbedrijf Rotterdam, naast de gemeente Rotterdam. Dus het sluit ook mooi aan bij mijn portefeuille staatsdeelnemingen.

Afwisselende baan

Tweede Kamerlid is een afwisselende baan, dat bleek deze week wel weer. Van banken tot wadden, van regio en partij tot BNR radio.

De week begon goed met een lunchgesprek met de Raad van Bestuur van ABN/AMRO. Een open en informatief gesprek dat ging over de strategie van ABN/AMRO, hypotheken, MKB-kredieten, hypotheekrentes, loonmatiging in de bankensector, noodzakelijke cultuuromslag bij de banken.

Ook tweemaal bezoek vanuit Fryslân in Den Haag. Allereerst Tom van Mourik (voormalig wethouder op Vlieland) om te praten over de huisvestingswet in relatie tot de Waddeneilanden, met wonen-woordvoerder Barbara Visser. De woningmarkt op de eilanden is zo anders dan in de rest van het land, dat vraagt om uitleg. Ook informatie, want er is een mogelijkheid van een Waddentoets voor wetgeving die de eilanden sterk kan raken. En daarnaast bezoek van gedeputeerde Sietske Poepjes van verkeer, natuurlijk over het MIRT en het aquaduct Skarster Rien. Op woensdag nog meer aandacht voor de regio, met een gesprek over de waddenvisserij, maar ook een gesprek over iets totaal anders, namelijk vermogensbeheerders en effectenhandelaren.

Op donderdag een korte opname gedaan voor BNR radio over de overname van de HTM door de NS. Vorige week sprak de Tweede Kamer nog over de staatsdeelnemingen en de expasiedrift van de NS richting HTM en een groter belang in Qbuzz. De VVD vindt dit onwenselijk, omdat voor de regionale/lokale vervoerdersmarkt is afgesproken dat de markt daar haar werk moet doen. Helaas past het wel in het huidige beleid voor staatsdeelnemingen en de strategie voor de NS. Komende week is er nog een kort debat over dit onderwerp in de plenaire zaal, als vervolg op het algemeen overleg over staatsdeelnemingen.

Er gebeurt daarnaast ook heel veel werk meer achter de schermen. Deze week moesten bijvoorbeeld feitelijke vragen ingediend worden bij het EU-trendrapport 2013 en de Begrotingswijziging Nationalisatie SNS.

Binnenkort gaat ook de VVD-partijcommissie Financiën weer van start, dus deze week ook een eerste overleg met de voorzitter van de partijcommissie Hans Bruijn. De VVD kent voor allemaal verschillende inhoudelijke onderwerpen partijcommissies. Een bron van kennis en informatie voor het Kamerwerk. Mooi dat al die vaak zeer druk bezette mensen tijd kunnen en willen vrijmaken voor de VVD.

Staatsdeelnemingen, SNS Reaal, collegetour en meer

Op 30 april is de inhuldiging van de nieuwe koning. Grootste probleem: wat moet ik aan? Op maandag dus maar eens een bezoek gebracht aan de Leeuwarder ontwerpster Moniek Miedema. Eigenlijk te kort de tijd, dus wordt vervolgd. Want ik moest door naar een kort filmpje voor een bijeenkomst van accountants. Wat moet er veranderen na alle debacles bij Vestia en Meavita? Hoe gaat de nieuwe regelgeving (scheiding advies en control en verplichte roulatie van accountants per 1 januari 2016) uitwerken? Niet meer de meedenkende accountant, maar de accountant die ook grenzen stelt en zijn rug recht houdt. Een accountant die ook zorgt dat risicos begrijpelijk en inzichtelijk zijn voor degene waarvoor hij werkt (de Raad van Commissarissen, meer dan voor de Raad van Bestuur/directie). En ook trends signaleert in sectoren, waardoor de risicos toenemen, zoals bijvoorbeeld het onverantwoord gebruik van derivaten.

Na een late plenaire vergadering van het fractievoorzittersdebat op dinsdag over de CPB-cijfers en nieuwe bezuinigingen, weer vroeg op voor een ontbijtbijeenkomst van de Kamervoorzitter met nieuwe kamerleden. Er was bij de nieuwe kamerleden soms verbazing over het continu omgooien van de agenda, de dagelijkse regeling van werkzaamheden, maar ook de overvolle plenaire agenda, waardoor het lang duurt voordat debatten gepland kunnen worden.

Om 10 uur was het algemeen overleg staatsdeelnemingen. Dat gaat over alle bedrijven waar de Nederlandse Staat aandeelhouder is. Het gaat dan bijvoorbeeld om Holland Casino, Gasunie, maar ook NS. Een staatsdeelneming is wat de VVD betreft een vergaand middel om het publieke belang te waarborgen. Op dit moment zijn er nog heel veel staatsdeelnemingen, waarvan je je kan afvragen of dat wel nodig is. De VVD is voorstander van de privatisering van het Holland Casino en de Staatsloterij, want dat is geen taak van de overheid. Maar de VVD was ook kritisch over de mogelijke participatie van de NS in HTM en het vergroten van het NS-aandeel in Qbuzz.Moet een staatsbedrijf stappen in een markt, waar is afgesproken dat de markt haar werkt moet doen. Daarom is de VVD geen voorstander van nog meer invloed van de NS op de regionale/lokale vervoerdersmarkt. De VVD wil dat de Tweede Kamer straks voor een voldongen feit komt te staan bij de expansiedrift van de NS.

s Middags was er een algemeen overleg over het verbeteren begroten en verantwoorden. Wellicht niet een echt sexy onderwerp, maar voor het budgetrecht van de Tweede Kamer wel belangrijk. Door de VVD is altijd gehamerd op meer inzicht in de budgetflexibiliteit. Er moet helder en inzichtelijk zijn welke budgetten benvloedbaar zijn en op welke termijn. Minister Dijsselbloem deed gelukkig de toezegging om daarin verbetering aan te brengen.

Op donderdag kwam voormalig collega-raadslid Harry Bevers op bezoek in de Tweede Kamer om uitleg te geven over de vernieuwde website en het content management systeem daarachter, maar vooral ook gezellig om even bij te kletsen.

Ditmaal ook op vrijdag in Den Haag, vanwege de hoorzitting over het toezicht op SNS Reaal, die uiteindelijk genationaliseerd moest worden. Boeiend om te horen hoe de beleving toen in 2006 was, wat toen gebruikelijk was, waar men toen geen risicos zag. Wat kan er veel veranderen in een aantal jaren. Nu zou bijvoorbeeld de overname van Property Finance door SNS niet meer toegestaan worden, toen was het niet eens een directiebesluit bij De Nederlandse Bank. Ook de Raad van Commissarissen van SNS was aanwezig. Naast dat men terecht aandacht vroeg voor het op de persoon gerichte karakter van aanvallen na de nationalisatie van SNS, had ik toch wel ook een soort sorry of excuus verwacht richting de Nederlandse belastingbetaler.

Zaterdag opnieuw voor de VVD in actie, dit keer de collegetour. Ik was in de provincie Frysln ambassadeur voor de collegetour. Mijn opdracht: zoveel mogelijk (kandidaat)raadsleden uit Fryslân naar de collegetour te krijgen. En dat lukte, want met vertegenwoordigers uit onder meer Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf, Sdwest Frysln en zelfs Terscheling was er een zeer goede opkomst. In Amersfoort kwamen ruim 1.000 (kandidaat) raadsleden van de VVD bij elkaar voor informatie-uitwisseling en trainingen. Een fantastisch evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is, met een goede sfeer en veel enthousiasme.

Divers weekje

Dinsdag was eigenlijk een gewone dag. Natuurlijk fractievergadering, vragenuurtje, regeling van werkzaamheden en stemmen. Onder andere stemmen over amendement/motie bij intrekken wet op het waddenfonds en wet op raad voor de wadden, en de moties bij het debat over de Commissie De Wit vorige week. Ook nog even het plenaire debat (VAO) gevolgd over de huisvesting van rijksdiensten. PvdA, VVD en SP dienen samen een motie met het verzoek aan de regering om bij de uitwerking van de taakstelling rijksdiensten door middel van tijdige en actieve cordinatie te voorkomen dat de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland per saldo onevenredig worden getroffen. De dag wordt afgesloten met een rondleiding door gebouw Raad van State en kennismaking met een aantal staatsraden en vice-president van de Raad van State Donner.

Woensdagochtend start leuk met een bezoek aan het torentje en een rondleiding in het ministerie van Algemene Zaken. Daarna weer snel naar een opname voor Slag van Nederland. s Middags komt Brinks waardetransporten langs. Betalingsverkeer is ook een onderdeel van mijn portefeuille. Boeiende materie om in te duiken. Woensdagavond vlak voor middernacht wordt er nog een motie van wantrouwen ingediend door de PVV. Het quorum is niet aanwezig.

Maar gevolg is wel dat we allemaal donderdag om 10.15 uur weer present moeten zijn in de plenaire zaal om hoofdelijk stemmen over de motie. Resultaat alleen de PVV voor de motie van wantrouwen. Frustrerend. Op donderdag heb ik verder ter voorbereiding op het Algemeen Overleg over Staatsdeelnemingen nog een paar gesprekken, met Holland Casino en Nederlandse Spoorwegen. Leuk en afwisselend onderdeel van mijn portefeuille. Die donderdag presenteert de Rabobank haar jaarcijfers en organiseert daarover ook een bijeenkomst voor de Eerste en Tweede Kamer. Om zo ook het debat tussen politiek en bankensector een impuls te geven. Gelukkig kan ik daarbij nog wel even aanwezig zijn, ondanks de stemmingen op het einde van de middag. Helaas is de opkomst van kamerleden bedroevend. Alleen een vertegenwoordiger van het CDA en dus de VVD. Hopelijk blijft de Rabo dit wel doen en oppakken. Want ik heb wel een erg interessante discussie gehad over de bankensector. En 's avonds nog een extra fractievergadering over het nieuwe pakket bezuinigingen. Want de CPB cijfers zijn bekend geworden, en ook al vallen ze enigszins mee, toch moet er bezuinigd worden. Niet makkelijk, maar wel nodig.

Midden in de nacht pas terug in Leeuwarden, vanwege een lekke band. Om de volgende ochtend weer op tijd op weg te gaan voor een aantal werkbezoeken in de regio. Het innovatiecluster in Drachten met onder meer bezoeken aan DB Kiestra (lab automation) en Philips Consumer Lifestyle. Mooie voorbeelden van innovatieve bedrijven die kiezen voor verankering in de regio. DB Kiestra breidt fors uit, en Philips haalt de productie van scheerapparaten weer vanuit China terug naar Drachten. Van dit soort bezoeken wordt je blij als Tweede Kamerlid.

Artikel Zakenspiegel >>>

Een weekje reces

Reces is niet gelijk aan vakantie. Alhoewel het ook de tijd is om weer eens wat af te spreken met vrienden.

Maar je hebt ook tijd voor leuke werkbezoeken. Dit reces was ik een hele dag op bezoek bij de Rabobank in Utrecht. Met onderwerpen als hypotheken (de hoogte van de hypotheekrente, restschuld, AFM, toepassing regels door banken), zorgplicht, financiële educatie en de regelgeving voor banken. Maar ook een boeiende discussie gehad over wat de bankensector nu zelf kan doen om het vertrouwen weer te herwinnen. En ook nog een werkbezoek bij Achmea in Zeist over
verzekeren, het toezicht op de verzekeraars, de regelgeving voor de verzekeraars (zoals Solvency II).

En tijd om wat bijeenkomsten voor de komende weken voor te bereiden. Zo is er binnenkort een algemeen overleg over staatsdeelnemingen. In feite bedrijven waar de Nederlandse Staat aandeelhouder van is.  En dat gaat om een grote diversiteit aan bedrijven: Nederlandse Spoorwegen, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Airport, KLM, Gasterra, Gasunie, TenneT, De Nederlandsche Bank, Bank Nederlandse Gemeenten, Waterschapsbank, Holland Casino, Staatsloterij, etc.. Soms is de Nederlandse Staat volledig eigenaar (100%), soms voor maar 1% (Thales). Veel partijen gaan het waarschijnlijk hebben over het beloningenbeleid. Maar daar komt de Minister binnenkort nog met een apart voorstel. Voor liberalen is het belangrijk waarom de Nederlandse Staat het publieke belang nu via een staatsdeelneming/bedrijf moet behartigen. Zeker in een markt waarin ook gewoon concurrentie is.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatsdeelnemingen