Expertmeeting fiscale constructies, TenneT, NOB en wet fiscale eenheid

Na de Panama Papers is belastingontwijking weer volop in het nieuws. Daarom wordt er in de Tweede Kamer een expertmeeting fiscale constructies georganiseerd. In de afgelopen tijd is er al heel veel gesproken en gedebatteerd over belastingontwijking en fiscale constructies in de aanloop naar de vaststelling van het Europese maatregelenpakket om belastingontwijking aan te pakken. Dan spreekt iedereen natuurlijk al veel mensen en organisaties over welke problemen er zijn, welke oplossingen en maatregelen er zijn. Nog niet zo lang geleden hebben we verder ook al een rondetafelgesprek gehad over de trustsector. Daarvoor zit inmiddels ook al nieuwe wetgeving in de pipeline. Het beeld is dat we al met heel veel zaken bezig zijn om dit aan te pakken. Al met al daarom niet heel veel nieuws gehoord tijdens de expertmeeting. Het was wel een goed moment om ook te kijken welke gevolgen (eventuele) maatregelen voor het Nederlands vestigings- en investeringsklimaat is, voor onze bedrijven, voor de werkgelegenheid.

Op dinsdag een Frysk Diner Chantant in Nieuwspoort met zanger Gerrit Breteler en verder veel Friezen “om utens”. En verder deze week nog afspraken met onder andere staatsdeelneming TenneT, onder andere over de kapitaalinjectie van 1,2 miljard euro, en een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Deze week ook het tweede deel van het debat over de wet aanpassing fiscale eenheid. Het behoud van de fiscale eenheid is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook voor ons MKB dat daar gebruik van maakt. 97% van alle gevoegde dochters behoren tot het MKB segment van de Belastingdienst! Bedrijven kunnen daardoor één belastingaangifte doen. Dat zorgt voor lagere administratieve lasten voor het bedrijfsleven. En daar is de VVD zoals bekend altijd voor. Het zorgt daarnaast ook nog eens voor lagere uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Én concernvorming wordt zo niet in de weg gestaan, omdat de fiscale behandeling dan opeens anders zou worden. In algemene zin is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid daarmee ook van belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Ook dat is positief, want dat is goed voor onze economie en uiteindelijk zorgt dat voor meer werk en bedrijven.

Einde zomerreces, Wet Fiscale Eenheid, Commissie Ottow en FinTech

Het reces van de Tweede Kamer is ten einde. Het was tijd voor vakantie en voor vrienden en familie. Maar daarnaast ook voor werkbezoeken zoals aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM), SpiritsNL en Distilleerderij Nolet, Niemeyer, Sligro, EY belastingadvies en Recron. En ook werkbezoeken en activiteiten in de eigen regio kunnen niet ontbreken, zoals werkbezoek PI Ter Apel, opening nieuwe kade Lauwersoog, masterclass positie gemeenteraad (Leeuwarden via ProDemos), bezoek berging vliegtuigwrak WO II in IJsselmeer en de VVD-koffietruck Bakkie doen? tijdens Leip! (studentenintroductie). En de Waddeneilanden kunnen natuurlijk niet ontbreken, werkbezoeken aan Texel en Terschelling.

Maar nu weer aan de slag in de Tweede Kamer. Op dinsdag neemt VVD-collega Anne-Wil Lucas afscheid, ze had al aangekondigd niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn, maar vertrekt nu al naar StartupDelta voor een mooie, nieuwe klus. En op de eerste kamerdag ’s avonds het debat over de Fiscale Eenheid. Het behoud van de fiscale eenheid is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook voor ons MKB dat daar gebruik van maakt. 97% van alle gevoegde dochters behoren tot het MKB segment van de Belastingdienst! Bedrijven kunnen daardoor één belastingaangifte doen. Dat zorgt voor lagere administratieve lasten voor het bedrijfsleven. En daar is de VVD zoals bekend altijd voor. Het zorgt daarnaast ook nog eens voor lagere uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Én concernvorming wordt zo niet in de weg gestaan, omdat de fiscale behandeling dan opeens anders zou worden. In algemene zin is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid daarmee ook van belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Ook dat is positief, want dat is goed voor onze economie en uiteindelijk zorgt dat voor meer werk en bedrijven.  Bij heel veel discussies komt het punt van het vestigingsklimaat en werk bij de VVD naar voren. Bijvoorbeeld bij de reactie van de VVD op de brief van bedrijven uit Silicon Valley over het fiscaal vestigingsklimaat vorige week en ook bij de reactie op de gratuite opinie van Dijsselbloem over de beloningen en bonussen in het bedrijfsleven deze week.

De rest van de week weer een bonte reeks afspraken, zoals het bezoek van het bestuur van de VVD regio Noord en een gesprek met de Commissie Ottow. Deze externe commissie gaat bekijken of de toets voor bestuurders en commissarissen bij financiële instellingen adequaat functioneert en bijdraagt aan de toezichtstaak van DNB en AFM. De betrouwbaarheid- en geschiktheidstoetsingen in financiële sector zijn een machtig instrument. De toezichthouders DNB en AFM hebben enerzijds de pet op van toezichthouder en anderzijds die van toetser. Tegen besluiten staat de mogelijkheid van bezwaar open. Maar deze bezwaarfase is een intern traject en wordt eigenlijk ervaren als een kansloze procesgang. Eerder heeft de VVD al gepleit dat tegen het besluit bezwaar gemaakt moet kunnen worden op een meer onafhankelijke wijze, bijvoorbeeld door het betrekken van externen in de bezwaarcommissie.

Ook FinTech vroeg alweer de aandacht. De FinTech-sector heeft kritiek op de nieuwe concept-beleidsregel van De Nederlandse Bank. Daarom heb ik namens de VVD schriftelijke vragen gesteld aan minister Dijsselbloem hoe deze beleidsregel past in inzet op het stimuleren van FinTech, meer innovatie, meer nieuwe toetreders en meer concurrentie en de Nederlandse concurrentiepositie in Europa.

 

Marktmisbruik, Kornwerderzand, oneerlijke handelspraktijken en 5x stemmingen

De laatste week voor het zomerreces, en die is altijd hectisch. Op maandag dit keer een wetgevingsoverleg, de implementatiewet verordening en richtlijn martkmisbruik. De VVD gelooft in marktwerking. En juist daarom is de VVD voorstander van het hard kunnen aanpakken van marktmisbruik, zoals handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. Een belegger wil niet geld verliezen omdat hij een beslissing neemt op basis van onvolledige of niet correcte informatie. Er moet vertrouwen van het publiek zijn in de (financiële) markten is werken de financiële markten niet goed en dit kan de economie schaden. Het is daarom goed dat er hoge boetes kunnen worden uitgedeeld, ook omzetgerelateerde boetes, en daarnaast ook gevangenisstraffen (tot 6 jaar). Te vaak komt men weg met een boete in plaats van een gevangenisstraf. De VVD is daarom voorstander van de

Naast veel interne afspraken, vanuit de Duitse Contactgroep ga ik op dinsdag met een delegatie naar het afscheid van de Duitse ambassadeur in Nederland, Franz Josef Kremp. Hij verlaat na 3 jaar Den Haag en ruilt dat in voor Bagdad/Irak. Kremp was een ambassadeur die altijd goed contact onderhield met de Kamerleden.

Op donderdag is natuurlijk de traditionele Binnenhof Barbecue, maar ook heel veel VAO’s, korte debatjes als afronding van een algemeen overleg. Deze week ook het VAO MIRT over alle infrastructuurprojecten. De VVD wil dat gekeken wordt of binnen het Deltafonds een landelijke bijdrage geleverd kan worden aan het sluizen bij Kornwerderzand. De verruiming van de sluizen kan positieve gevolgen hebben voor de regionale economie en de maritieme sector. Niet alleen projectn op het terrein van natuur en milieu moeten geld kunnen krijgen uit het Deltafonds, maar ook economische projecten. Daarom heb ik samen met VVD-collega Barbara Visser een motie ingediend. De motie brengt de realisatie van het project weer een stap dichterbij. Het is een mooi regionaal project dat goed is voor de economie en voor banen. Deze week echter na storingen in de bruggen Afsluitdijk, ook storingen in de bruggen A6, Skarster Rien, dus daarover ook vragen gesteld samen met Barbara Visser (woordvoerder infrastructuur).

Mijn collega André Bosman dient ook nog een motie in over de Wadden bij de mijnbouwwet. De Waddeneilanden en de Waddenzee vormen samen een bijzonder uniek natuurgebied. Daar moet dus zorgvuldig mee omgegaan worden. De VVD vindt daarom dat het kabinet daarmee rekening moet houden in de zogenaamde structuurvisie ondergrond. Binnenkort wordt namelijk de structuurvisie ondergrond van het Rijk naar de Tweede Kamer gestuurd. De structuurvisie ondergrond regelt alle activiteiten die in de bodem en ondergrond plaats vinden, onder meer de gaswinning. Gelet op alle commotie in de afgelopen tijd, is het daarom belangrijk dat in de structuurvisie rekening wordt gehouden met de Waddeneilanden.

Tijdens mijn eigen VAO marktwerking en mededinging heb ik samen met andere partijen een motie ingediend over oneerlijke handelspraktijken. Oneerlijke handelspraktijken, waar partijen marktmacht misbruiken en bijvoorbeeld eenzijdig contracten open breken, zijn niet goed voor de marktwerking en moeten als ze zich voordoen ook aangepakt (kunnen) worden. Naar aanleiding van een eerdere pilot hiervoor zijn geen officiële klachten ingediend. Onzeker is of mensen klachten wel durfden te melden bij de stuurgroepen. De VVD wil daarom nu nog geen onafhankelijke instantie op te richten voor klachtenafhandeling van oneerlijke handelspraktijken. De VVD is wel voor een proef van een jaar voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt, zodat een verdere analyse kan worden gemaakt van het probleem.

De week wordt natuurlijk afgesloten met stemmingen. We beginnen rond 1 uur en de stemmingen duren tot ongeveer half 3. Het is niet de eerste keer dat we deze week stemmen. In totaal was het 5x deze week. Allereerst op dinsdag de reguliere stemmingen. Op woensdag over een motie van wantrouwen, op woensdag nog een keer voor een Europese raad en op donderdag 2x om alle zaken voor het zomerreces zoveel mogelijk af te handelen. En dan is het zomerreces. Tijd voor vakantie, familie en vrienden en werkbezoeken. Voor mijn vakantie in ieder geval nog werkbezoeken SpiritsNL bij Nolet Distillery in Schiedam, PI Ter Apel en een 2-daags werkbezoek aan Texel. Verder nog naar de opening van de nieuwe kade in Lauwersoog en een masterclass gemeenteraad.

Stemmingen, bankensector, hypotheken, mededingingsregels duurzaamheid en oneerlijke handelspraktijken

CBS De Sterrenboog uit Doorn is op maandag te gast in de Tweede Kamer. Groep 8 mag dit keer vragen stellen in de plenaire zaal. Leuk om te doen! Zoals gebruikelijk op dinsdag stemmingen. Dit keer wel met een bijzonder verloop. Een amendement van mijn hand bij de implementatiewet wettelijke controles jaarrekening eindigt in eerste instantie met handopsteking 75 voor en 75 tegen. In zo’n geval wordt er daarna nog een keer hoofdelijk gestemd. De uitslag daarvan was uiteindelijk 68 voor en 70 tegen. Dat was anders geweest als mijn collega Fred Teeven niet verkeer had gestemd. Foutje bedankt. De uitslag zou dan 69 voor en 69 tegen zijn geweest en dan was de stemming naar komende week gegaan. Nu is het amendement helaas verworpen. Het amendement regelde dat niet de AFM maar de rechter een externe accountant bij een bedrijf kan ontslaan. Het is namelijk een zware bevoegdheid en die moet dus ook inhoudelijk en ingrijpend worden getoetst.

Op dinsdag een Algemeen Overleg over de Nederlandse bankensector. De VVD wil meer nieuwe toetreders, meer concurrentie en meer diversiteit in de NL financiële sector. Dat kan leiden tot lagere tarieven, hogere kwaliteit en meer service voor consumenten en bedrijven. Het kan sneller, simpeler, beter en goedkoper. De VVD heeft afgelopen tijd veel voorstellen gedaan, onder meer FinTech Actieplan. Blij dat de minister en toezichthouders dit nu hebben opgepakt. Veel van de voorstellen van de VVD zijn overgenomen. Een andere manier van denken en werken en een andere houding is niet zomaar voor elkaar. Het moet nu ook nog waargemaakt worden. Daarom wil de VVD over 1 jaar terugkoppeling voortgang aanpassingen en verbeteringen en ervaringen bedrijven met aanpassingen. De VVD blijft echter ambitie houden: Nederland moet koploper moet worden op het gebied van FinTech in Europa. Dus zal de VVD zich ook inzetten voor het uitvoeren van de overige actiepunten in het FinTech Actieplan.

De VVD is voor passende en proportionele regelgeving in de financiële en bankensector. De laatste jaren is er al heel veel gebeurd. Er is zelfs sprake van (dreigende) overregulering. De VVD wil nu vooral inzetten op betere regelgeving en minder administratieve rompslomp; minder afvinkcultuur in plaats van meer regelgeving! Kapitaalbuffers moeten aansluiten bij de daadwerkelijke risico’s. Basel 3 voldoet op hoofdlijnen. Het Basels Comité dreigt nu door te slaan. Dit heeft risico’s in zich voor het MKB en voor hypotheken. In Nederlandse hypotheken zitten zeer lage risico’s, maar daarvoor moet straks wellicht onnodig veel extra kapitaal voor aangehouden worden. De VVD vindt dat er oog moet zijn voor eventuele disproportionele gevolgen voor specifieke leningenportefeuilles en bedrijfsmodellen. Het kan ertoe leiden dat MKB’ers straks nog moeilijker een lening kunnen krijgen en gewone consumenten ook moeilijker een hypotheek. Dat kost gewoon banen. Dat wil de VVD niet!

Tussendoor nog een aantal afspraken over hypotheken. Starters en senioren kunnen lastig hypotheken krijgen. De eerste groep heeft last van de aanpassing van de LTV (loan-to-value), die daalt van 106% naar 100%. Voor de ZZP'ers is er inmiddels gelukkig wat meer ruimte. Senioren hebben moeite om het kapitaal dat in hun woning zit te benutten, bijvoorbeeld door een opeethypotheek. Deze week dus gesprekken om te kijken naar mogelijke oplossingen. . Verder is ING recent besloten te stoppen met woonboothypotheken. Hierdoor vertrekt een grote speler uit deze markt en is alleen de Rabobank nog maar actief op deze markt. Daarom deze week ook een afspraak met ING hierover.

Een mogelijke fusie van de beurzen uit Londen en Frankfurt lijkt op handen, zo valt te lezen in onder andere de Wall Street Journal en The Guardian. Reden voor de VVD om hierover schriftelijke vragen te stellen aan minister Dijsselbloem. Ik wil weten wat de mogelijke gevolgen van een fusie van London Stock Exchange en Deutsche Börse voor de financiële sector in Nederland zijn en wat dit voor zowel de aantrekkingskracht van Nederland en Euronext betekent.

Sinds enige tijd heb ik ook de EZ - portefeuille marktwerking, mededinging en consumentenzaken. Op donderdag het eerste Algemeen Overleg marktwerking en mededinging met Henk Kamp. Het is belangrijk dat ACM een onafhankelijke positie heeft en houdt en vanuit die onafhankelijkheid de mededingingswet handhaaft. Ook als het bepaalde (politieke) partijen even niet goed uit komt, omdat ze het niet eens zijn met uitspraken van de ACM over bijvoorbeeld de Kip van Morgen (afspraken supermarkten en pluimveesector over duurzamer geproduceerd pluimveevlees), het sluiten van 5 kolencentrales en de samenwerking tussen textielproducten over leefbare lonen in productielanden. Het kan niet zo zijn dat vanwege duurzaamheid alle principes op dit punt aan de kant gezet moeten worden door de beleidsregels dan maar aan te passen. Het lijkt nu: ik ben niet blij met de uitspraak, dus ik pas de regels aan. Zowel de Europese Commissie als de ACM hebben pittige kritiek op de concept-beleidsregeling mededinging en duurzaamheid. De Minister wil onderlinge afspraken over duurzaamheid ook “algemeen geldig” verklaren. De VVD is hier geen voorstander van, zeker niet als de bedrijven die de afspraken met elkaar hebben gemaakt niet een zeer groot deel van de sector vertegenwoordigen.

Oneerlijke handelspraktijken, waar partijen marktmacht misbruiken en bijvoorbeeld eenzijdig contracten open breken, zijn niet goed voor de marktwerking en moeten als ze zich voordoen ook aangepakt (kunnen) worden. Er zijn naar aanleiding van de pilot hierover geen officiële klachten ingediend, maar er lijkt nog wel steeds een probleem te zijn van misbruik van marktmacht. Onzeker is of mensen klachten wel durfden te melden bij de stuurgroepen. Het is een wezenlijk probleem dat er onevenwichtigheid is in enkele ketens. De VVD steunt de lijn van de minister om nu geen onafhankelijke instantie op te richten voor klachtenafhandeling van oneerlijke handelspraktijken. Maar de VVD zou er wel voor zijn dat er als proef voor een jaar een onafhankelijk meldpunt komt voor klachten (alleen melden, niet afhandelen), zodat een verdere analyse kan worden gemaakt van het probleem.

 

Shell, wettelijke controles jaarrekening, belastingontwijking, Afsluitdijk en Kornwerderzand

Deze week van start met een werkbezoek bij de Koninklijke Shell in Den Haag met VVD-collega’s André Bosman, Remco Dijkstra en Mark Harbers, onder meer gesproken over het Nederlandse investeringsklimaat en in relatie daartoe de fiscaliteit. In ieder geval voldoende aanleiding om daar nog een keer verder over te praten. Daarna snel door naar de Tweede Kamer voor een wetgevingsoverleg (WGO) wettelijke controles jaarrekening. Jammer dat er maar drie partijen aanwezig zijn (VVD, PvdA en D66), want wetgeving is uiteindelijk wel een van de kerntaken van de Tweede Kamer. Maar terug naar de inhoud, de wettelijke controles van jaarrekeningen. Bij de scheiding van controle en advies van accountants blijft de Nederlandse regelgeving verschillen van de EU-regelgeving. De EU werkt met een “zwarte lijst” en NL werkt met een “witte lijst”, dat in feite een vrij eenvoudig systeem is. In principe maakt het de VVD nog niet eens zoveel uit welke vorm wordt gekozen. De VVD heeft wel problemen met het feit dat beide niet gelijk zijn. Dit leidt namelijk tot een ongelooflijk ingewikkelde afweging bij kantoren die internationaal opereren voor internationale controleklanten, met stroomschema’s om het te kunnen bepalen. Uitgangspunt van de implementatie van de richtlijn was om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden! Het probleem zit echter niet alleen in de zwarte en witte lijst, maar ook in alle opties die er mogelijk zijn in de EU-regelgeving, waardoor er een wirwar aan regels ontstaat. Dat moet je natuurlijk in de toekomst voorkomen. Daarnaast krijgt de toezichthouder AFM de nieuwe, zware bevoegdheid om de externe accountant te ontslaan. Dat gaat heel ver! Voor de VVD te ver. Het is ook nog maar de vraag of dit in lijn met de richtlijn is, want daarin staat dat dit door de rechter moet gebeuren: “de bevoegde autoriteiten kunnen bij een nationale rechtbank een procedure inleiden voor ontslag”. Daarom dient de VVD een amendement in.

Op dinsdag de reguliere zaken, zoals de fractie en stemmingen. Daarna eerst het VAO belastingdienst, waar ik nogmaals de aandacht heb gevraagd voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de Belastingdienst als gevolg van de grote uitstroom van mensen door de vertrekregeling. Daarna het plenaire debat over de belastingontwijking. De VVD vindt dat belastingontduiking, belastingfraude, witwassen, maar ook terrorismefinanciering hard moet worden aangepakt. De aanpak van misbruik van belastingontwijking moet je internationaal aanpakken. Daarbij moet je wel oog houden voor het Nederlandse investeringsklimaat, onze Nederlandse bedrijven en banen. Daarom was de VVD kritisch over de koppen die in Europa op internationale regels zijn gezet. Dat geldt met name voor de switch-overbepaling, die er gelukkig is uitgegaan. Daarmee is de Nederlandse deelnemingsvrijstelling behouden gebleven. Daarnaast heeft de VVD bij het pakket aangegeven dat er een terugsluis moet plaatsvinden van de eventuele opbrengsten naar een lager tarief voor de vennootschapsbelasting, zodat het niet een ordinaire lastenverzwaring is voor het bedrijfsleven. Afgelopen zaterdag stond in de Telegraaf dat bedrijven die Nederlandse criminelen helpen misdaadgeld wit te wassen via belastingparadijzen daar vaak mee weg komen. Het afpakken van illegaal verkregen vermogen door Justitie is natuurlijk prima. Maar het kan niet zo zijn dat degenen die willens en wetens helpen bij illegale activiteiten of dit faciliteren zonder straf daarmee weg komen. Zijn er voldoende mogelijkheden in de wet om ook die groep aan te pakken en te bestraffen? Welke mogelijkheden zijn er? Of ontbreken de mogelijkheden om dat relatief eenvoudig te kunnen doen? Waarom pakt het Openbaar Ministerie die partijen niet ook aan? Het kan wat de VVD betreft in ieder geval niet zo zijn dat dit soort witteboordencriminelen simpel weg komen met een boete of helemaal geen straf, en een gevangenisstraf ontlopen. Daarover heeft de VVD ook nog een motie ingediend samen met PvdA.

Op woensdag is het debat over de Fyra, waar ik ook bij aanwezig ben, vanuit de portefeuille staatsdeelnemingen (NS is een staatsdeelneming). Het wordt uiteindelijk niet een heel spannend debat. De rest van de week nog een grote variëteit aan afspraken met Eneco, Deltalinqs, VNO/NCW over innovatie, Familiebedrijven Nederland over UBO-register en fiscaliteit, Deltalinqs, VNO/NCW over de CV-branche en Euronext. Op donderdag is er nog het voor regio’s altijd belangrijke algemeen overleg MIRT over infrastructuur. Voor Fryslân komen daar onder meer de storingen bij de bruggen in de Afsluitdijk aan de orde. De dag ervoor was er net weer een storing die uren duurde en waar zelfs flesjes water uitgedeeld moesten worden voor de in de file staande auto’s vanwege de warmte. De minister gaat op verzoek van de VVD op korte termijn kijken wat er nog meer nodig is ter verbetering bruggen Afsluitdijk en oplossing voor de storingen.Daarnaast kwam natuurlijk ook de bredere sluis Kornwerderzand aan de orde. Een regionaal project dat goed is voor de economie en voor banen. De VVD pleit bij monde van mijn VVD-collega Barbara Visser in dat kader voor de meekoppelkansen uit budget Deltafonds. Dit biedt een kans voor een financiele bijdrage en moet verbreding sluizen Kornwerderzand dichterbij brengen. Mijn VVD-collega Betty de Boer verzocht de minister ook nog een oplossing te zoeken voor de problemen van het Westgat, waardoor de haven van Lauwersoog slecht bereikbaar wordt.